Kapcsolat

Hírlevél feliratkozás

 

Előzetes bejelentkezés alapján szeretettel várom vendégeimet.

Nyitvatartás: hétfőtől péntekig 8:30-20:00

Tel: + 36 70 618 3000

E-mail: info@malan.hu

http://malan.hu/

Cím: 1135 Budapest, XIII. kerület, Csata utca 19/B, 1.em 1.

 

Útvonaltervezés

 

IMPRESSZUM:

Malán Stúdió Kozmetika

1135 Budapest, XIII. kerület, Csata utca 19/B, 1.em 1.

Tel: + 36 70 618 3000

E-mail: info@malan.hu

http://malan.hu/bemutatkozas

https://www.facebook.com/malankozmetika  

 

minden jog fenntartva

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ – NOOSA KFT.

ÉRVÉNYES (HATÁLYOS ÉS NEM HATÁLYOS) SZERZŐDÉSSEL RENDELKEZŐ

TERMÉSZETES SZEMÉLYEK, EGYÉNI VÁLLALKOZÓK ÉS JOGI SZEMÉLYEK RÉSZÉRE, VALAMINT A NOOSA KFT. ÁLTAL MŰKÖDTETETT MALÁN STÚDIÓ KOZMETIKA KOZMETIKAI KEZELÉSEIT IGÉNYBE VEVŐ TERMÉSZETES SZEMÉLYEK RÉSZÉRE

A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016. április 27-ei 2016/679 Európai Parlamenti és Tanácsi (EU) rendelet (alábbiakban: GDPR) 13. és 14. cikkei alapján az Adatkezelő az érintettek részére a személyes adatok kezelésével kapcsolatban az alábbi tájékoztatást adja.

Adatkezelő: Noosa Kft.

Postacíme: 1183 Budapest, Csörötnek utca 2/B.

E-mail: kerekgyarto.judit77@gmail.com és kerekgyarto.gyorgy@gmail.com  

Telefon: 06 70 618 3000

Székhely: 1183 Budapest, Csörötnek utca 2/B.

A Noosa Kft. adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

 • 1992. évi LXIII. törvény a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról;
 • 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Infotv.);
 • 2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.);
 • 1997. évi CLV. törvény – a fogyasztóvédelemről (Fgytv.);
 • 1998. évi XIX. törvény – a büntetőeljárásról (Be.);
 • 1998. évi VI. törvény az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során
 • 2000. évi C. törvény – a számvitelről (Számv. tv.);
 • 2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker. tv.);
 • 2003. évi C. törvény – az elektronikus hírközlésről (Eht.);
 • 2005. évi CXXXIII. törvény – a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól (SzVMt.);
 • 2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (Grt.),
 • 2012. évi CLIX. törvény – a postai szolgáltatásokról (Postatv.).
 • Egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során", Strasbourgban, 1981. Január 28. Napján kelt Egyezmény, 1998. Évi VI, törvény

A Noosa Kft. (2040 Budaörs, Gyár utca 2. a továbbiakban Adatkezelő), mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen Adatkezelési Tájékoztató tartalmát. Az Adatkezelési Tájékoztató informálja a Noosa Kft. hatályos és nem hatályos szerződéssel rendelkező természetes személy, egyéni vállalkozó és jogi személy üzleti partnereit a személyes adatok kezelésének rendjéről annak érdekében, hogy partnerek megismerjék a Noosa Kft. adatkezelési - feldolgozási szabályzatát és a személyes adatok törlési lehetőségét. 

A Noosa Kft. fenntartja magának a jogot jelen Adatkezelési Tájékoztató bármikor történő megváltoztatására, az esetlegesen megváltoztatott tájékoztató tartalmának megismertetéséről Noosa Kft. külön levélben értesíti üzleti partnereit.

Amennyiben kérdése, észrevétele merülne fel jelen Adatkezelési Tájékoztatóhoz kapcsolódóan, a következő e-mail címen várjuk az erről szóló levelet: kerekgyarto.judit77@gmail.com és kerekgyarto.gyorgy@gmail.com  

A Noosa Kft. elkötelezett a hatályos és nem hatályos szerződéssel rendelkező természetes személy, egyéni vállalkozó és jogi személy üzleti partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. A Noosa Kft. a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja. A Noosa Kft. az alábbiakban ismerteti adatkezelési gyakorlatát:

Az adatkezelés alapjául szolgáló jogszabályok

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete a természetes személyeknek a szemé-lyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) (a továbbiakban: GDPR, az alábbi linken keresztül elérhető a jogszabály hatályos szövege:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uri-serv:OJ.L_.2016.119.01.0001.01.ENG&toc=OJ:L:2016:119:TOC)

az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv., az alábbi linken keresztül elérhető a jogszabály hatályos szövege: http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=139257.338504)

A GDPR értelmében „személyes adat”:

azonosított, vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.

A „címzett” fogalma:

az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel, vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak.

A személyes adatok kezelésének célja, az adatkezelés jogalapja, az adatok tárolásának időtartama, az adatok jellegének és kategóriájának felsorolása, forrása, valamint jogos érdek jogalapú adatkezelés esetén a jogos érdek bemutatása jelen szabályzat mellékletében található.

A mellékletben foglalt személyes adatok megadása fő szabály szerint az érintett szabad döntésén múlik. Amennyiben a mellékletben foglalt személyes adatok megadása jogszabályon vagy szerződéses kötelezettségen alapul vagy szerződés kötésének előfeltétele, az érintett köteles a mellékletben jelölt személyes adatokat megadni, amelynek elmulasztása az alábbi jogkövetkezményekkel járhat:

 • adatkérés jogi kötelezettség teljesítése céljából: a jogi kötelezettség teljesítésének lehetetlenné válása
 • adatkérés szerződéskötés céljából: szerződéskötés elmaradása
 • adatkérés szolgáltatás igénybevétele céljából: szolgáltatás nyújtásának megtagadása

Személyes adatok felhasználásával automatizált döntéshozatal, profilalkotás, vagy harmadik országba, és nemzetközi szervezetekhez történő adattovábbítás a Noosa Kft. tevékenységében nem történik.

KIK ISMERHETIK MEG AZ ÖN SZEMÉLYES ADATAIT?

Az érintett személyes adatait fő szabály szerint az Adatkezelő munkavállalói ismerhetik meg feladataik ellátása érdekében. Így például az Adatkezelő iktatással foglalkozó munkatársak az ügykezelés érdekében megismerik az érintett személyes adatait.

Az Adatkezelő csak kivételes esetben adja át az érintett személyes adatait más állami szervek számára. Így például, amennyiben az érintett és az Adatkezelő között folyamatban levő jogvitában bírósági eljárás indul, és az eljáró bíróság számára szükséges az érintett személyes adatait tartalmazó iratok átadása, a rendőrség megkeresi az Adatkezelőt, és a nyomozáshoz az érintett személyes adatait tartalmazó iratok továbbítását kéri. Emellett például az Adatkezelő jogi képviseletét ellátó ügyvéd szintén megismeri a személyes adatokat, ha az érintett és az Adatkezelő között jogvitára kerül sor.

ADATBIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK

Az Adatkezelő az érintett által megadott személyes adatokat az Adatkezelő székhelyén illetve bejegyzett telephelyén tárolja. Az érintett személyes adatai kezeléséhez az Adatkezelő a következő adatfeldolgozó szolgáltatását veszi igénybe.

Noosa Kft. 1183 Budapest, Csörötnek utca 2/B, tevékenység: a levelező rendszer működtetése és felügyelete, a levelezőrendszer technikai feltételeinek biztosítása.

Az Adatkezelő megfelelő információbiztonsági intézkedésekkel gondoskodik arról, hogy az érintett személyes adatait védje, többek között a jogosulatlan hozzáférés ellen, vagy azok jogosulatlan megváltoztatása ellen. Így például a szervereken tárolt személyes adatokhoz való hozzáférés naplózásra kerül, ami alapján mindig ellenőrizhető, ki, mikor, milyen személyes adatokhoz fért hozzá. Az Adatkezelő megfelelő szervezési intézkedésekkel gondoskodik arról, hogy a személyes adatok ne válhassanak hozzáférhetővé meghatározatlan számú személy számára.

AZ ÖN JOGAI

A GDPR 15. cikke alapján az érintett kérelmezheti a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést az alábbiak szerint:

(1) Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

a) az adatkezelés céljai;

b) az érintett személyes adatok kategóriái;

c) azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;

d) adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;

e) az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az Adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;

f) a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;

g) ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ;

h) az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen vár-ható következményekkel jár.

(2) Az Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére bocsátja. Az érintett által kért további másolatokért az Adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat széles körben használt elektronikus formátumban kell rendelkezésre bocsátani, kivéve, ha az érintett másként kéri. A másolat igénylésére vonatkozó jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.

A GDPR 16. cikke alapján az érintett jogosult az Adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adat helyesbítését kérni.

Az érintett erre vonatkozó kérése esetén az Adatkezelő köteles indokolatlan késedelem nélkül helyesbíteni a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés cél-ját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

A GDPR 17. cikke alapján az érintett jogosult az Adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adat törését kérni az alábbiak szerint:

(1) Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok törlését kérje, az Adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

a) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;

b) az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;

c) az érintett tiltakozik a közérdekből, közhatalmi jogosítvány gyakorlása érdekében vagy az adatkezelő (harmadik fél) jogos érdekében történő adatkezelése ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy az érintett a tiltakozik a közvetlen üzletszerzés érdekében történő adatkezelés ellen;

d) a személyes adatokat jogellenesen kezelték;

e) a személyes adatokat az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban (magyar jogban) előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;

f) a személyes adatok gyűjtésére az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

(2) Ha az Adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és az (1) bekezdés értelmében azt törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az ésszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy az érintett kérelmezte tőlük a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

(3) Az Érintett törlési jogának korlátozására csak a GDPR-ban írt alábbi kivételek fennállása esetén kerülhet sor, azaz a fenti indokok fennállása esetén a személyes adatok további megőrzése jogszerűnek tekinthető:

a) ha a véleménynyilvánítás és a tájékozódás szabadságához való jog gyakorlása, vagy

b) ha valamely jogi kötelezettségnek való megfelelés, vagy

c) ha közérdekből végzett feladat végrehajtása, vagy

d) ha az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása miatt, vagy

e) ha népegészségügy területén érintő közérdekből,

f) ha közérdekű archiválás céljából, vagy

g) ha tudományos és történelmi kutatás céljából vagy statisztikai célból, vagy

h) ha jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez illetve védelméhez szükséges.

A GDPR 18. cikke alapján az érintett jogosult az Adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adat kezelésének korlátozását kérni az alábbiak szerint:

(1) Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

a) az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;

b) az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;

c) az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy

d) az érintett tiltakozott a közérdekből, közhatalmi jogosítvány gyakorlása érdekében vagy az adatkezelő (harmadik fél) jogos érdekében történő adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

(2) Ha az adatkezelés a fentiek alapján korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

(3) Az Adatkezelő az érintettet, akinek a kérésére az (1) bekezdés alapján korlátozták az adatkezelést, az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.

A GDPR 21. cikke alapján az érintett jogosult az Adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adat kezelése ellen tiltakozni az alábbiak szerint:

(1) Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak közérdekből, közhatalmi jogosítvány gyakorlása érdekében vagy az adat-kezelő (harmadik fél) jogos érdekében történő kezelése ellen, ideértve az ezen alapuló profilalkotást is. Ebben az esetben az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az Adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, Adatkezelési tájékoztató személyes adatok kezeléséről, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

(2) Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő keze-lése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Ha az érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

(3) A tiltakozáshoz való jogra legkésőbb az érintettel való első kapcsolatfelvétel során kifejezetten fel kell hívni annak figyelmét, és az erre vonatkozó tájékoztatást egyértelműen és minden más információtól elkülönítve kell megjeleníteni.

(4) Az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások igénybevételéhez kapcsolódóan és a 2002/58/EK irányelvtől eltérve az érintett a tiltakozáshoz való jogot műszaki előírásokon alapuló automatizált eszközökkel is gyakorolhatja.

(5) Ha a személyes adatok kezelésére tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül sor, az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból tiltakozhasson a rá vonatkozó személyes adatok kezelése ellen, kivéve, ha az adatkezelésre közérdekű okból végzett feladat végrehajtása érdekében van szükség.

A GDPR 20. cikke alapján az érintett jogosult a rá vonatkozó személyes adatok hordozhatóságára az alábbiak szerint:

(1) Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha:

a) ha az adatkezelés jogalapja az Érintett hozzájárulása, vagy az Érintettel kötött szerződés teljesítése

b) és az adatkezelés automatizált módon történik.

(2) Az adatok hordozhatóságához való jog gyakorlása során az érintett jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását.

(3) Az adatok hordozhatóságához való jog gyakorlása nem sértheti a törléshez való jogot. Az adathordozás joga nem alkalmazandó abban az esetben, ha az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítványai gyakorlásának keretében végzett feladat végre-hajtásához szükséges.

(4) Az adatok hordozhatóságához való jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.

A GDPR 7. cikk (3) bekezdése alapján az érintett jogosult a személyes adatainak kezeléséhez adott hozzájárulást bármely időpontban visszavonni az alábbiak szerint:

Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. A hozzájárulás visszavonását ugyanolyan egyszerű módon jogosult megtenni, mint annak megadását.

Az érintett jogorvoslati joga bíróság előtt, felügyeleti hatósághoz címzett panasz Adatkezelési tájékoztató személyes adatok kezeléséről

Az érintett által tapasztalt jogellenes adatkezelés esetén polgári pert kezdeményezhet az Adat-kezelő ellen. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – a lakóhelye szerinti törvényszék előtt is megindítható (a törvényszékek felsorolását és elérhetőségét az alábbi linken keresztül tekintheti meg: http://birosag.hu/torvenyszekek

Az egyéb közigazgatási vagy bírósági jogorvoslatok sérelme nélkül, minden érintett jogosult arra, hogy panaszt tegyen egy felügyeleti hatóságnál – különösen a szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban –, ha az érintett megítélése szerint a rá vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti a GDPR-t.

 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH)

cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c

postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5

e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

telefon: +36 (1) 391-1400

fax.: +36 (1) 391-1410

honlap: www.naih.hu

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1.sz MELLÉKLET: SZEMÉLYES ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

ÉRVÉNYES (HATÁLYOS ÉS NEM HATÁLYOS) SZERZŐDÉSSEL RENDELKEZŐ JOGI SZEMÉLY ESETÉN

 1. Adatkezelés célja:
 • Nyilvántartás az üzleti együttműködés tartalmú szolgáltatásokat igénybe vevő nem természetes személy üzleti partnerek elérhetőségének biztosítására, kapcsolattartás céljából az adatok rögzítése, tárolása, felhasználása, törlése.

Kezelt adatok kategóriái:

 • Személyes: Cégnév, Adószám, Cégképviseleti adatok, Kapcsolattartói adatok, Telefonszám, E-mail cím, Különleges: nincs; Gyermekre vonatkozó: nincs

Adatkezelés időtartama:

 • Tiltakozás időpontjáig

Adatkezelés jogalapja:

 • Jogos érdek

Adatok forrása:

 • más adatkezelő

Közlés célja:

 • adatfeldolgozás

 

 1. Adatkezelés célja:
 • Az üzleti együttműködés tartalmú szerződések teljesítése során keletkező dokumentumok nyilvántartása, rögzítése, tárolása, felhasználása, továbbítása, törlése.

Kezelt adatok kategóriái:

 • Személyes: Cégnév, Adószám, Cégképviseleti adatok, Kapcsolattartói adatok, Telefonszám, E-mail cím, Különleges: nincs; Gyermekre vonatkozó: nincs

Adatkezelés időtartama:

 • A szerződés tárgya szerinti iratkezelési megőrzési idő.

Adatkezelés jogalapja:

 • A szerződés teljesítése, jogi kötelezettség

Adatok forrása:

 • más adatkezelő

Közlés célja:

 • adatfeldolgozás

 

 1. Adatkezelés célja:
 • Az üzleti együttműködés tartalmú áruvásárlási, szolgáltatás nyújtási tevékenységekre vonatkozó számlakezelés és kintlévőség kezelés érdekében az adatok rögzítése, tárolása, felhasználása, továbbítása, törlése.

Kezelt adatok kategóriái:

 • Személyes: Cégnév, Adószám, Cégképviseleti adatok, Kapcsolattartói adatok, Telefonszám, E-mail cím, Különleges: nincs; Gyermekre vonatkozó: nincs

Adatkezelés időtartama:

 • Dokumentum keletkezését követő (alapesetben 8 év) elévülési időig

Adatkezelés jogalapja:

 • Szerződés teljesítése, jogi kötelezettség, kintlévőség: jogos érdek

Adatok forrása:

 • más adatkezelő

Közlés célja:

 • adatfeldolgozás

 

 1. Adatkezelés célja:
 • Az üzleti együttműködés tartalmú áruvásárlási, szolgáltatás nyújtási tevékenységekre vonatkozó szerződéses jogviszonyból eredő panaszkezelés, jogi igények érvényesítése, igénnyel szembeni védekezés és a szerződés megszűnését követő jogi kötelezettségek teljesítése érdekében az elévülési időn belül az adatok, nyilatkozatok tárolása, felhasználása, törlése. Teljes körű adat és dokumentum megőrzés.

Kezelt adatok kategóriái:

 • Személyes: Cégnév, Adószám, Cégképviseleti adatok, Kapcsolattartói adatok, Telefonszám, E-mail cím, Különleges: nincs; Gyermekre vonatkozó: nincs

Adatkezelés időtartama:

 • Az irat tárgya szerinti iratkezelési megőrzési idő.

 Adatkezelés jogalapja:

 • Jogos érdek

Adatok forrása:

 • más adatkezelő

Közlés célja:

 • adatfeldolgozás

 

 1. Adatkezelés célja:
 • Az üzleti együttműködés tartalmú áruvásárlási, szolgáltatás nyújtási tevékenységekkel kapcsolatos szerződéskötés céljából a szerződéseknek a jogszabályi elvárásokkal összhangban történő előkészítése érdekében a szerződéskezelésre vonatkozóan meghatározott dokumentumokkal és elektronikus rendszerekkel összefüggő személyes adatok kezelése, a szerződésben szereplő kapcsolattartók és képviselők vonatkozásában. Az adatok elektronikus adatbázisban (szerződéskezelő rendszerben) történő rögzítése, tárolása, felhasználása, továbbítása, törlése.

Kezelt adatok kategóriái:

 • Személyes: Cégnév, Adószám, Cégképviseleti adatok, Kapcsolattartói adatok, Telefonszám, E-mail cím, Különleges: nincs; Gyermekre vonatkozó: nincs

Adatkezelés időtartama:

 • A szerződés tárgya szerinti iratkezelési megőrzési idő.

 Adatkezelés jogalapja:

 • Szerződés teljesítése

Adatok forrása:

 • más adatkezelő

Közlés célja:

 • adatfeldolgozás

Megjegyzés:

Amennyiben a természetes személy kapcsolattartó a tájékoztatást követően vagy bármikor azután tiltakozik és a tiltakozása mindegyik fenti 5 adatkezelési célt érinti és az adata nem szükséges a szerződés Noosa Kft. általi teljesítéséhez akkor az adatok törlésre kerülnek. A jogi személy további adataira mindez nem vonatkozik (a jogi személy további adataira az általános iratkezelés irányadó).

A jogi személy természetes személy kapcsolattartója a kéretlen üzleti együttműködés célú megkeresés ellen a kerekgyarto.judit77@gmail.com és kerekgyarto.gyorgy@gmail.com e-mail címre küldött, ezen tárgyú és tartalmú e-maillel tiltakozhat.

 

2.sz MELLÉKLET: SZEMÉLYES ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

ÉRVÉNYES (HATÁLYOS ÉS NEM HATÁLYOS) SZERZŐDÉSSEL RENDELKEZŐ TERMÉSZETES SZEMÉLY ESETÉN, VALAMINT A NOOSA KFT. ÁLTAL MŰKÖDTETETT MALÁN STÚDIÓ KOZMETIKA KOZMETIKAI KEZELÉSEIT IGÉNYBE VEVŐ TERMÉSZETES SZEMÉLYEK RÉSZÉRE

 1. Adatkezelés célja:
 • Az üzleti együttműködés tartalmú áruvásárlási, szolgáltatás nyújtási tevékenységekkel kapcsolatos (direkt marketing) hírlevelek, ajánlatok küldése során a személyes adatok rögzítése, tárolása, felhasználása, törlése.

Kezelt adatok kategóriái:

 • Személyes: Név, Adószám, Telefonszám, E-mail cím, Cím, Magánszemélyt azonosító adatok, Céges kapcsolattartói adatok, Felhasználási adatok; Különleges: nincs; Gyermekre vonatkozó: nincs

Adatkezelés időtartama:

 • Tiltakozás időpontjáig

 Adatkezelés jogalapja:

 • Jogos érdek

Adatok forrása:

 • közvetlenül az érintett

Közlés célja:

 • adatfeldolgozás

 

 1. Adatkezelés célja:
 • Nyilvántartás az üzleti együttműködés tartalmú áruvásárlási, szolgáltatás nyújtási tevékenységekkel kapcsolatosan együttműködő természetes személy üzleti partnerek elérhetőségének biztosítására, kapcsolattartás céljából az adatok rögzítése, tárolása, felhasználása, törlése.

Kezelt adatok kategóriái:

 • Személyes: Név, Adószám, Telefonszám, E-mail cím, Cím, Magánszemélyt azonosító adatok, Céges kapcsolattartói adatok, Felhasználási adatok; Különleges: nincs; Gyermekre vonatkozó: nincs

Adatkezelés időtartama:

 • A szerződés tárgya szerinti iratkezelési megőrzési idő.

 Adatkezelés jogalapja:

 • Szerződés teljesítési

Adatok forrása:

 • közvetlenül az érintett

Közlés célja:

 • adatfeldolgozás

 

 1. Adatkezelés célja:
 • Az üzleti együttműködés tartalmú áruvásárlási, szolgáltatás nyújtási szerződések teljesítése során keletkező dokumentumok nyilvántartása, rögzítése, tárolása, felhasználása, továbbítása, törlése.

Kezelt adatok kategóriái:

 • Személyes: Név, Adószám, Telefonszám, E-mail cím, Cím, Magánszemélyt azonosító adatok, Céges kapcsolattartói adatok, Felhasználási adatok; Különleges: nincs; Gyermekre vonatkozó: nincs

Adatkezelés időtartama:

 • A szerződés tárgya szerinti iratkezelési megőrzési idő.

 Adatkezelés jogalapja:

 • Szerződés teljesítése, jogi kötelezettség

Adatok forrása:

 • közvetlenül az érintett

Közlés célja:

 • adatfeldolgozás

 

 1. Adatkezelés célja:
 • Az üzleti együttműködés tartalmú áruvásárlási, szolgáltatás nyújtási szerződések teljesítése során keletkező számlakezelés és kintlévőség kezelés érdekében az adatok rögzítése, tárolása, felhasználása, továbbítása, törlése.

Kezelt adatok kategóriái:

 • Személyes: Név, Adószám, Telefonszám, E-mail cím, Cím, Magánszemélyt azonosító adatok, Céges kapcsolattartói adatok, Felhasználási adatok; Különleges: nincs; Gyermekre vonatkozó: nincs

Adatkezelés időtartama:

 • Dokumentum keletkezését követő (alapesetben 8 év) elévülési időig

 Adatkezelés jogalapja:

 • Szerződés teljesítése, jogi kötelezettség, kintlévőség, jogos érdek

Adatok forrása:

 • közvetlenül az érintett

Közlés célja:

 • adatfeldolgozás

 

 1. Adatkezelés célja:
 • Az üzleti együttműködés tartalmú áruvásárlási, szolgáltatás nyújtási tevékenységekre vonatkozó szerződéses jogviszonyból eredő panaszkezelés, jogi igények érvényesítése, igénnyel szembeni védekezés és a szerződés megszűnését követő jogi kötelezettségek teljesítése érdekében az elévülési időn belül az adatok, nyilatkozatok tárolása, felhasználása, törlése. Teljes körű adat és dokumentum megőrzés.

Kezelt adatok kategóriái:

 • Személyes: Név, Adószám, Telefonszám, E-mail cím, Cím, Magánszemélyt azonosító adatok, Céges kapcsolattartói adatok, Felhasználási adatok; Különleges: nincs; Gyermekre vonatkozó: nincs

Adatkezelés időtartama:

 • Az irat tárgya szerinti iratkezelési megőrzési idő.

 Adatkezelés jogalapja:

 • Jogos érdek

Adatok forrása:

 • közvetlenül az érintett

Közlés célja:

 • adatfeldolgozás

 

 1. Adatkezelés célja:
 • Áruszállítással és szolgáltatások nyújtásával kapcsolatos szerződéskötés céljából a szerződéseknek a jogszabályi elvárásokkal összhangban történő előkészítése érdekében a szerződéskezelésre vonatkozóan meghatározott dokumentumokkal és elektronikus rendszerekkel összefüggő személyes adatok kezelése, a szerződésben szereplő kapcsolattartók és képviselők vonatkozásában. Az adatok elektronikus adatbázisban (szerződéskezelő rendszerben) történő rögzítése, tárolása, felhasználása, továbbítása, törlése.

Kezelt adatok kategóriái:

 • Személyes: Cégnév, Adószám, Cégképviseleti adatok, Kapcsolattartói adatok, Telefonszám, E-mail cím, Fogyasztási adatok, Különleges: nincs; Gyermekre vonatkozó: nincs

Adatkezelés időtartama:

 • A szerződés tárgya szerinti iratkezelési megőrzési idő.

Adatkezelés jogalapja:

 • Szerződés teljesítése

Adatok forrása:

 • közvetlenül az érintett

Közlés célja:

 • adatfeldolgozás

 

Megjegyzés: a kéretlen üzleti együttműködés célú megkeresés ellen a kerekgyarto.judit77@gmail.com és kerekgyarto.gyorgy@gmail.com e-mail címre küldött, ezen tárgyú és tartalmú e-maillel tiltakozhat.

Noosa Kft. 

2018. május 24.